fbpx

Regulamin Subskrypcji Newslettera

REGULAMIN SUBSKRYPCJI NEWSLETTERA

SEMCORE

1. Postanowienia ogólne

1.1. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest przez spółkę SEMCORE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z  siedzibą w Poznaniu (adres siedziby i do korespondencji: ul. Głogowska 70/4, 60-740 Poznań), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000776877, sąd rejestrowy przechowujący dokumentację spółki: Sąd Rejonowy Poznań – Nowe  Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy, posiadająca: NIP: 7811888477, REGON: 302537427, kapitał zakładowy w  wysokości 5.000,00 zł, adres poczty elektronicznej: kontakt@semcore.pl. 

1.2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających z Newslettera.  Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących  im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa – wszelkie ewentualne wątpliwości tłumaczy się na korzyść konsumenta. W  przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy. 

1.3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca.  Dane osobowe przetwarzane w związku z korzystaniem z Newslettera są przetwarzane w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy  i zasady wskazane w niniejszym Regulaminie.  

1.4. Korzystanie z Newslettera jest dobrowolne, w razie jednak chęci korzystania z Newslettera konieczne jest podanie danych  osobowych w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.  

1.5. Definicje: 

1.5.1. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

1.5.2. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.5.3. Newsletter, newsletter Semcore – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) i/lub wiadomości SMS polegająca na przesyłaniu przez Usługodawcę  korzystającym z niej Usługobiorcom, na podany przez nich adres poczty elektronicznej lub numer telefonu, cyklicznych wiadomości zawierających informacje i treści o produktach i usługach oraz promocjach Usługodawcy, treści edukacyjne i eksperckie związane z  branżą Usługodawcy, informacje o polecanych przez Usługodawcę wydarzeniach, szkoleniach, konferencjach, publikacjach,  nowościach, w tym także o produktach i usługach partnerów Usługodawcy. 

1.5.4. Regulamin – niniejszy regulamin korzystania z Newslettera. 

1.5.5. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy.

1.5.6. Usługobiorca – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez  przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba  prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.  

1.5.7. Usługodawca, administrator – spółka SEMCORE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Poznaniu  (adres siedziby i do korespondencji: ul. Głogowska 70/4, 60-740 Poznań), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem  KRS: 0000776877, sąd rejestrowy przechowujący dokumentację spółki: Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,  VIII Wydział Gospodarczy, posiadająca: NIP: 7811888477, REGON: 302537427, kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 zł, adres  poczty elektronicznej: kontakt@semcore.pl. 

1.5.8. Ustawa o Prawach Konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.) 

2. Zapis na newsletter

2.1. Korzystanie z Newslettera jest dobrowolne, a zapis Usługobiorcy na Newsletter (rozpoczęcie korzystania z Newslettera) może nastąpić w każdym czasie.  

2.2. Rozpoczęcie korzystania z Newslettera następuje po spełnieniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) po  podaniu w dostępnym formularzu zapisu na Newsletter: adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje 

Newslettera oraz opcjonalnie imienia i numeru telefonu, (2) kliknięciu pola akcji dostępnego na formularzu zapisu potwierdzającego  zapis na Newsletter oraz (3) potwierdzenia chęci otrzymywania Newslettera poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany na podany adres poczty elektronicznej. 

2.3. Wiadomość mailowa z linkiem potwierdzającym zapis na Newsletter zawiera poza możliwością potwierdzenia zapisu na Newsletter  także informację o niniejszym Regulaminie oraz o Usługodawcy . 

3. Warunki korzystania z newslettera

3.1. Korzystanie z Newslettera jest nieodpłatne. 

3.2. Newsletter świadczony jest przez czas nieoznaczony. 

3.3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1)  komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej.  3.4. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z Newslettera w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze  poszanowanie dóbr osobistych, ochronę danych osobowych i praw innych Usługobiorców oraz osób trzecich, w tym praw  autorskich i praw własności intelektualnej. Zabronione są bezprawne działania mogące utrudniać funkcjonowanie Newslettera lub  narazić Usługodawcę na odpowiedzialność karną lub utratę renomy. 

3.5. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym, a w przypadku ich zmiany obowiązany  jest dokonać ich aktualizacji. 

3.6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. 

3.7. Usługodawca zobowiązany jest świadczyć Usługę Elektroniczną Newsletter bez wad. 

4. Warunki rezygnacji z newslettera

4.1. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera):

4.1.1. Poprzez kliknięcie linku umożliwiającego rezygnację z Newslettera zamieszczonego w stopce każdej wiadomości Newslettera przesyłanej na podany adres poczty elektronicznej; lub 

4.1.1.2. Poprzez przesłanie stosownego oświadczenia, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:  kontakt@semcore.pl lub też pisemnie na adres: ul. Głogowska 70/4, 60-740 Poznań.

4.2. W wypadku Usługobiorców niebędących jednocześnie konsumentami, a od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego  dnia niebędących także osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej  umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu  wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o  Działalności Gospodarczej, Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej bezterminowej o  charakterze ciągłym ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego  oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie. 

5. Polityka prywatności newslettera

5.1. Administratorem danych osobowych zbieranych w związku z korzystaniem z Newslettera jest Usługodawca.  5.2. Korzystanie z Newslettera jest dobrowolne, w razie jednak chęci korzystania z Newslettera konieczne jest podanie danych  osobowych w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie – niepodanie w tym wypadku wymaganych danych osobowych  skutkuje brakiem możliwości korzystania z Newslettera. Podanie danych osobowych jest w takim wypadku wymogiem umownym i  jeżeli osoba, której dane dotyczą chce zawrzeć daną umowę z Administratorem, to jest zobowiązana do podania wymaganych  danych. 

5.3. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z  rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w  związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy  95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”. Oficjalny tekst  Rozporządzenia RODO: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679.  

5.4. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez niego dane osobowe  dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są: (1) przetwarzane zgodnie z prawem; (2)  zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; (3)  merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane; (4) przechowywane w postaci umożliwiającej  identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz (5) przetwarzane w  sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub  niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich  środków technicznych lub organizacyjnych. 

5.5. Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym  prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie  odbywało się zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione,  danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną. 

5.6. Administrator może przetwarzać dane osobowe w związku z korzystaniem z Newslettera w następujących celach, na podstawach  oraz w okresach wskazanych w poniższej tabeli:

Cel przetwarzania danych Podstawa prawna przetwarzania danych Okres przechowywania danych
Wykonanie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej Newsletter lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem w/w umowy Artykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO (wykonanie umowy) – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy Dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej.
Marketing bezpośredni Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegających na dbaniu o interesy i dobry wizerunek Administratora oraz dążeniu do sprzedaży jego produktów i usług Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń Administratora w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla umów o świadczenie usług dwa lata).
Administrator nie może przetwarzać danych w celu marketingu bezpośredniego w przypadku wyrażenia skutecznego sprzeciwu w tym zakresie przez osobę, której dane dotyczą.
Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegających na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń, jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń jakie mogą być podnoszone wobec Administratora (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń wobec Administratora wynosi sześć lat).
Prowadzenie statystyk i analiza ruchu w ramach korzystania z Newslettera Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegających na prowadzeniu statystyk i analizie ruchu w ramach korzystania z Newslettera celem poprawy funkcjonowania Newslettera i zwiększenia sprzedaży produktów i usług Administratora Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń Administratora w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla umów o świadczenie usług dwa lata).

5.7. Odbiorcy danych osobowych:

5.7.1. Dla prawidłowego funkcjonowania Newslettera konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych  (takich jak np. dostawca oprogramowania). Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy  zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie  spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. 

5.7.2. Dane osobowe mogą być przekazywane przez Administratora do państwa trzeciego, przy czym Administrator zapewnia, że w takim  przypadku odbywać się to będzie w stosunku do państwa zapewniającego odpowiedni stopień ochrony – zgodny z  Rozporządzeniem RODO, a osoba której dane dotyczą ma możliwość uzyskania kopii swoich danych. Administrator przekazuje 

zebrane dane osobowe jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych  zgodnego z niniejszą polityką prywatności. 

5.7.3. Przekazanie danych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich wskazanych w polityce prywatności  odbiorców lub kategorii odbiorców – Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego  celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania. 

5.7.4. Dane osobowe Usługobiorców Newslettera mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:  5.7.4.1. dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające  Administratorowi świadczenie Newslettera (w szczególności dostawcy oprogramowania, dostawcy poczty elektronicznej i  hostingu) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Usługobiorcy wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie  jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą  polityką prywatności. 

5.7.4.2. Dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w  szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Usługobiorcy wybranemu  dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu  przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności. 

5.8. Prawa osoby, której dane dotyczą:

5.8.1. Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od  Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub  ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia  swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 Rozporządzenia RODO.  

5.8.2. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie  wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia RODO), to ma ona prawo do cofnięcia zgody  w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej  cofnięciem. 

5.8.3. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia  skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w  szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych  Osobowych.  

5.8.4. Prawo do sprzeciwu – osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej  szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania  publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi  w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie  uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw  do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

5.8.5. Prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego – jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu  bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących  jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z  takim marketingiem bezpośrednim. 

5.8.6. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym punkcie polityki prywatności można kontaktować się z Administratorem  poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie  Regulaminu. 

5.9. Profilowanie danych osobowych:

5.9.1. Rozporządzenie RODO nakłada na Administratora obowiązek informowania o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o  profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia RODO, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne  informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby,  której dane dotyczą. Mając to na uwadze, Administrator podaje w tym punkcie polityki prywatności informacje dotyczące  możliwego profilowania. 

5.9.2. Administrator może korzystać w ramach korzystania z Newslettera z profilowania do celów marketingu bezpośredniego, ale decyzje  podejmowane na jego podstawie przez Administratora nie dotyczą zawarcia lub odmowy zawarcia jakiejkolwiek umowy, w tym  umowy o korzystanie z produktu lub usługi Administratora. Efektem korzystania z profilowania może być np. przyznanie danej  osobie rabatu, przesłanie jej kodu rabatowego, przypomnienie o wydarzeniu, przesłanie propozycji produktu lub usługi  Administratora, który może odpowiadać zainteresowaniom lub preferencjom danej osoby lub też zaproponowanie lepszych  warunków w porównaniu do standardowej oferty Administratora. Mimo profilowania to dana osoba podejmuje swobodnie  decyzję, czy będzie chciała skorzystać z otrzymanego w ten sposób rabatu, czy też lepszych warunków i dokonać zakupu usługi i  produktów Administratora. 

5.9.3. Profilowanie polega na automatycznej analizie lub prognozie zachowania danej osoby korzystającej z Newslettera np. poprzez otwarcie wiadomości, kliknięcie w przesłany link w ramach Newslettera.

5.9.4. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym  przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa. 

6. Tryb postępowania reklamacyjnego

6.1. Reklamacje związane z korzystaniem Newslettera można składać w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:  kontakt@semcore.pl lub też pisemnie na adres: ul. Głogowska 70/4, 60-740 Poznań. Zaleca się podanie w powyższej wiadomości jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia  nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. 

6.2. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. 6.3. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres poczty elektronicznej (e-mail) Usługobiorcy podany w  zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób. 

7. Pozasądowe  sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych  procedur

7.1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Usługobiorcę będącego konsumentem z pozasądowych sposobów  rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej  Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: 

https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php. 

7.2. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email:  kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa.), którego zadaniem jest między  innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. 

7.3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i  dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na  stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora  Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności  gospodarczej przez Wypożyczającego); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji  społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m. in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie  Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod  numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00-18:00, opłata za połączenie wg  taryfy operatora). 

7.4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy  konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną  stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego  rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie  usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:  https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php). 

8. Prawo odstąpienia od umowy o świadczenie usługi elektronicznej

8.1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i  bez ponoszenia kosztów. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o  odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@semcore.pl lub  też pisemnie na adres: ul. Głogowska 70/4, 60-740 Poznań. 

8.2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz w pkt.  11 Regulaminu. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe. 

8.3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy, w przypadku umowy wypożyczenia rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy. 8.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą. 

8.5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: (1) o świadczenie  usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem  świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, (2) o dostarczanie treści  cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą  konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa  odstąpienia od umowy; (3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji  konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. 

8.6. Zawarte w niniejszym punkcie Regulaminu postanowienia dotyczące konsumenta stosuje się od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów  zawartych od tego dnia również do Usługobiorcy będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej  działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o  Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 

9. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

9.1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz wszystkie postanowienia w nim zawarte są skierowane i tym samym wiążą wyłącznie Usługobiorcę  niebędącego konsumentem, a od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia niebędącego także osobą fizyczną  zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla  tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej,  udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 

9.2. Odpowiedzialność Usługodawcy w stosunku do Usługobiorcy, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w  ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do kwoty jednego tysiąca złotych. Ograniczenie  kwotowe, o którym mowa w zdaniu poprzednim, ma zastosowanie do wszelkich roszczeń kierowanych przez Usługobiorcę w  stosunku do Usługodawcy. Usługodawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy tylko za typowe szkody  przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści. 

10. Postanowienia końcowe

10.1. Umowy o świadczenie Usług Elektronicznych zawierane są w języku polskim.

10.2. Zmiana Regulaminu: 

10.2.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa – w  zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.  

10.2.2. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umowy o charakterze ciągłym zmieniony regulamin wiąże  Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca  został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 15 dni kalendarzowych od dnia  powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub  podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy. 

10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego,  w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144,  poz. 1204 ze zm.); Ustawy o Prawach Konsumenta; oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

11. Wzór formularza odstąpienia od umowy (załącznik numer 2 do ustawy o prawach konsumenta)

Wzór formularza odstąpienia od umowy 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) 

– Adresat:  

SEMCORE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  

Głogowska 70/4, 60-740 Poznań 

kontakt@semcore.pl 

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy o świadczenie następującej usługi(*)  

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) 

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów) 

– Adres konsumenta(-ów) 

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) 

– Data 

(*) NIEPOTRZEBNE SKREŚLIĆ